Dostarczany przez nas sprzęt wykonano przy zastosowaniu wartościowych materiałów i najnowszej technologii oraz gruntownie przetestowano. Na każde urządzenie udzielamy 12-, 24- lub 36-miesięcznej gwarancji (w zależności od urządzania) na materiały oraz jakość wykonania.

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Państwem a firmą w której nabyli Państwo dystrybuowany przez nas produkt.

W celu realizacji naprawy w oparciu o stosowne przepisy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) lub innego rodzaju gwarancji na warunkach określonych pomiędzy Państwem a Sprzedawcą (zakup na fakturę) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, od którego nabyli Państwo reklamowany produkt.


Wymienione dodatkowe programy ochrony gwarancyjnej nie zastępują odpowiedzialności sprzedawcy (wystawca paragonu lub faktury) z tytułu odpowiedzialności za dostawę towaru zgodnie z Umową. W oparciu o odpowiedni, dodatkowy program gwarancyjny mogą Państwo naprawić uszkodzony sprzęt w naszym serwisie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać uszkodzony sprzęt na adres serwisu. W/w dodatkowe programy gwarancyjne nie obejmują kosztów przesyłki uszkodzonych produktów do serwisu i z powrotem oraz kosztów dodatkowego przeglądu (dotyczy jedynie sytuacji, gdy dołączony opis nie jest wystarczający do weryfikacji uszkodzenia).
 

Procedury Serwisowe w AplauzSp. z o.o. (FAQ)

Uwaga! Przed wysłaniem zapytania drogą elektroniczną i przed wysłaniem produktu do Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towaru z Umową
Umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Nabywcą (Państwem jako klientem) a Sprzedawcą (sklepem). W związku z reklamacją towaru wszystkie procedury powinien prowadzić Sprzedawca. Niezależnie od przejęcia przez firmę Aplauz i/lub firmę Sennheiser pokrywających się części zobowiązań wynikających z obsługi gwarancji (na podstawie naszej umowy ze Sprzedawcą, dodatkowej gwarancji dystrybutora lub dodatkowej gwarancji producenta) Sprzedawca pozostaje stroną odpowiedzialną za obsługę reklamacji z tytułu przepisów prawa o sprzedaży konsumenckiej lub Państwa Umowy ze Sprzedawcą (Faktura VAT wraz z warunkami gwarancji).

Kupiłem produkt w Polsce. Gdzie powinienem reklamować produkt?
Wszystkie procedury związane z reklamacją towaru powinien prowadzić Sprzedawca, od którego towar został kupiony. Gdyby ten sposób był dla Państwa niedogodny, proponujemy alternatywne sposoby załatwienia reklamacji (szczegóły poniżej).

Nie mogę/nie chcę kontaktować się ze sprzedawcą lub Sprzedawca skierował mnie do firmy Aplauz. Czy mogę wysłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu?
Tak. Reklamowany towar musi być wcześniej zarejestrowany na formularzu internetowym. Razem z reklamowanym towarem bezwzględnie należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu z podanym modelem urządzenia i datą transakcji. Po potwierdzeniu rejestracji towar powinien być dostarczony do naszego serwisu na Państwa koszt.

Dlaczego muszę płacić za transport?
Aby zweryfikować zasadność gwarancji (czy nie upłynął jej termin, czy zgłoszone uszkodzenie rzeczywiście jest objęte gwarancją), musimy wcześniej otrzymać towar, opis uszkodzenia (służy do tego formularz internetowy) oraz dowód potwierdzający datę zakupu (czytelna kopia z podanym modelem urządzenia i datą transakcji).
W przypadku sprzedaży konsumenckiej (towar kupiony na paragon na terenie Polski) i uznania gwarancji Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów transportu.
Jeśli towar reklamowany jest bezpośrednio u Sprzedawcy, to on wskazuje sposób i miejsce dostarczenia towaru (pokrywa ten koszt z góry lub sam zleca odbiór towaru kurierowi). Jedynie w przypadku szczególnych Umów (dodatkowe ubezpieczenie z gwarancją Door-to-Door, inne Umowy Gwarancyjne) koszt transportu jest pokrywany przez nas.

Kto zapłaci za transport zwrotny?
W przypadku sprzedaży konsumenckiej i uznania reklamacji dostarczymy towar na Państwa koszt, którego zwrot w pełnej wysokości będą Państwo mieli prawo egzekwować od Sprzedawcy. Jedynie w przypadku szczególnych Umów (dodatkowe ubezpieczenie z gwarancją Door-to-Door, dodatkowe Umowy Gwarancyjne) koszt transportu jest pokrywany przez nas. W przypadku nieuznania reklamacji i zwrócenia go bez naprawy lub naprawy odpłatnej transport odbywa się na koszt Klienta. W przypadku uznania reklamacji związanej ze sprzedażą na działalność gospodarczą (zakup na fakturę) gwarancja nie obejmuje kosztów transportu, chyba że Umowa Gwarancyjna zawarta między Klientem a Sprzedawcą stanowi inaczej.

W przypadku nieuznania reklamacji i zwrócenia go bez naprawy lub naprawy odpłatnej transport odbywa się na koszt Klienta.
W przypadku uznania reklamacji związanej ze sprzedażą na działalność gospodarczą (zakup na fakturę) gwarancja nie obejmuje kosztów transportu, chyba że Umowa Gwarancyjna zawarta między Klientem a Sprzedawcą stanowi inaczej.

Jak długo trwa naprawa?
Standardowo zgłoszenia serwisowe rozpatrujemy w ciągu 2-5 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletną dokumentacją. Wciągu kolejnych 2-3 dni realizujemy naprawę lub wymianę. Dłuższe terminy mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W każdym takim przypadku otrzymają Państwo stosowną informację od Pracownika naszej firmy.  Zgodnie z przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) ustawowy termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni, po czym, w przypadku jej nieodrzucenia (milcząca akceptacja) naprawa/wymiana musi być wykonania niezwłocznie. W pozostałych przypadkach obowiązują terminy i zobowiązania pozaustawowe, wskazane w Umowie zakupu (faktura VAT) i/lub dołączonych do towaru warunków gwarancji. Niezależnie od sposobu finansowania naprawy zobowiązujemy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów zleceń.

Kiedy firma Aplauz przejmuje wszystkie obowiązki związane z reklamacją (w tym zwrot kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do i z Serwisu)?
Zgodnie z przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) dystrybutor (firma Aplauz) przejmuje wszystkie obowiązki związane Sprzedawcy z tytułu reklamowanego towaru w przypadku upadłości lub likwidacji Sprzedawcy lub innych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa krajowego.

Kupiłem towar za granicą. Czy mogę reklamować i/lub naprawić go w firmie Aplauz?
Tak. Niezależnie od miejsca zakupu odpłatnie serwisujemy wszystkie dystrybuowane przez nas produkty.

Kupiłem produkt za granicą. Czy mogę reklamować i/lub naprawić go w firmie Aplauz w ramach gwarancji?
Część producentów oferuje produkty z ponadregionalną lub globalną Gwarancją. Naprawa gwarancyjna realizowana na podstawie Umowy z Producentem/Dystrybutorem wykonywana jest na warunkach określonych w takiej gwarancji, dołączonej do towaru.

Serwis pogwarancyjny i pozagwarancyjny
Staramy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów napraw (z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Sprzedawcy w zakresie, w jakim zostały przejęte; lokalnej gwarancji; gwarancji dystrybutora; gwarancji producenta).Wszystkie reklamowane produkty MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE przez formularz internetowy przed wysłaniem do serwisu. Dostawy na koszt odbiorcy przyjmowane są jedynie po zweryfikowaniu uprawnień dodatkowej gwarancji Door-to-Door. Pozostałe dostawy na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

UWAGA! Brak zgłoszenia reklamacyjnego przed wysłaniem towaru może wydłużyć okres rozpatrzenia reklamacji.Warunki gwarancji APLAUZ – dla towarów kupionych w Polsce

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Państwem a firmą, w której nabyli Państwo dystrybuowany przez nas produkt. W celu realizacji naprawy w oparciu o stosowne przepisy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) lub innego rodzaju gwarancji na warunkach określonych pomiędzy Państwem a Sprzedawcą (zakup na fakturę) prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, od którego nabyli Państwo reklamowany produkt.

Warunki dodatkowej ochrony gwarancyjnej firmy Aplauz Sp. z o.o. (dotyczy produktów objętych gwarancją firmy Aplauz na podstawie Umowy pomiędzy Aplauz Sp. z o. o. a Sprzedawcą):

 1. Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy od daty zakupu (w zależności od urządzania) i obejmuje wyłącznie wady wynikające z braków materiałowych i technologicznych. Gwarancja nie obejmuje skutków naturalnego zużycia sprzętu oraz szkód powstałych w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z przeznaczaniem i/lub instrukcją obsługi.
 2. Niepoprawne funkcjonowanie lub uszkodzenia sprzętu lub instrumentów wynikające z niewłaściwej obsługi, braku lub niewłaściwej regulacji lub niewłaściwa eksploatacja nie stanowią podstawy do wykonania naprawy gwarancyjnej.
 3. Naprawy gwarancyjnej może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis Producenta. W przypadku konieczności dokonania naprawy należy przekazać sprzęt wraz z kopią dokumentu sprzedaży do autoryzowanego punktu sprzedaży lub bezpośrednio do serwisu, na własny koszt.
 4. Z powodu konieczności monitorowania zleceń wysyłka bezpośrednio do serwisu (dotyczy zarówno napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych) akceptowana jest wyłącznie po wcześniejszym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia naprawy, który znajduje się obok. Przesyłki dostarczone bez uprzedniego wypełnienia formularza rejestracji naprawy nie będą obsługiwane przez dział logistyki Aplauz Sp. z o. o. i zostaną odesłane automatycznie do adresata.
 5. Dokument zakupu z naniesionym na odwrocie lub ujętym w treści numerem seryjnym urządzenia lub instrumentu (jeśli występuje) stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego dokonania naprawy gwarancyjnej. Do wysyłanego do naprawy gwarancyjnej urządzenia/instrumentu wystarczy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży (wszystkie strony dokumentu sprzedaży, zawierające oznaczenia urządzenia). Gwarant rezerwuje sobie jedynie prawo wglądu oryginału dokumentu sprzedaży w uzasadnionych przypadkach.
 6. W okresie gwarancyjnym nastąpi bezpłatna naprawa lub wymiana części według decyzji autoryzowanego Serwisu danego Producenta, przy czym wszelkie koszty związane z naprawą ponosi Gwarant.
 7. Naprawy gwarancyjne wykonane zostaną w ciągu 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego. W uzasadnionych przypadkach dłuższy termin naprawy będzie indywidualnie ustalany przez strony.
 8. Warunki gwarancji wynikające z niniejszego dokumentu mogą zostać przeniesione na firmy lub osoby trzecie, za poinformowaniem zainteresowanych stron.

Ogólne Warunki międzynarodowej gwarancji Sennheiser (dotyczy reklamacji obsługiwanych na podstawie tego, dodatkowego programu gwarancyjnego Producenta)

Zakupiony przez Ciebie oryginalny produkt Sennheiser jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu fabrycznie nowego, nieużywanego produktu przez pierwszego klienta ostatecznego. Prosimy, zachowaj dowód zakupu lub wypełniony przez sprzedawcę certyfikat gwarancyjny.

Jeśli nie załączysz dowodu zakupu, który zostanie zweryfikowany przez lokalnego partnera Sennheiser, wszystkie naprawy zostaną wykonane odpłatnie. Dowód zakupu musi zawierać datę zakupu oraz nazwę produktu.

Spełnimy nasze zobowiązania gwarancyjne dotyczące wszelkich wad produkcyjnych lub materiałowych poprzez bezpłatną wymianę lub naprawę części lub całości produktu.

Wszystkie części zdemontowane z uszkodzonego produktu podczas naprawy stają się automatycznie własnością Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

Następujące przypadki nie są objęte powyższą gwarancją:

 • pomniejsze wady lub wahania w jakości produktu, które nie mają wpływu na jego wartość oraz normalne użytkowanie przy założonych zastosowaniach;
 • wszelkie akcesoria dostarczone razem z produktem;
 • baterie i akumulatory wielokrotnego użytku (te produkty mają krótszą żywotność, która zależy od intensywności i częstości użytkowania);
 • wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania (np. błędy użytkowania, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe napięcie prądu zasilającego). Prawidłowe użytkowanie dla celów niniejszej instrukcji jest definiowane jako użytkowanie produktu zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w instrukcji użytkowania, dołączonej do produktu;
 • uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania;
 • jakiekolwiek modyfikacje przeprowadzone przez użytkownika lub nieuprawnione osoby, z wyjątkiem sytuacji, w której firma Sennheiser pisemnie podała informacje dotyczące natury i sposobu wykonania takich modyfikacji;
 • wady, których użytkownik był świadomy w momencie zakupu.

Wszystkie warunki gwarancji tracą ważność w przypadku przeprowadzenia modyfikacji lub napraw przez użytkownika, nieuprawnione osoby lub warsztaty.

Warunki niniejszej gwarancji mają zastosowanie w dowolnym państwie świata, jeśli nie zachodzi konflikt pomiędzy niniejszą gwarancją a prawami tego państwa. Żadne inne warunki gwarancyjne lub prawa ponad warunkami niniejszej gwarancji nie zostaną uwzględnione.

Konsument może być ograniczony prawami obowiązującymi w jego państwie, nieuwzględnionymi w warunkach niniejszej gwarancji, ponieważ warunki niniejszej gwarancji podlegają prawu obowiązującemu w państwie, w którym konsument zakupił produkt Sennheiser.

Warunki uwzględnione w Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży dóbr nie mają zastosowania w tym przypadku. Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji, prosimy, wyślij produkt do swojego lokalnego partnera Sennheiser wraz z akcesoriami i dowodem zakupu.

Użytkownik ponosi koszty transportu oraz ryzyko uszkodzeń powstałych w transporcie. Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, zawsze używaj oryginalnego opakowania fabrycznego.

Aktualna lista partnerów serwisowych Sennheiser electronic GmbH & Co. KG na całym świecie jest dostępna na stronie internetowej http://www.sennheiser.com/

Dla wybranych produktów Sennheiser oferuje rozszerzony okres gwarancji. Lista tych produktów jest dostępna w Internecie pod następującym odnośnikiem: Extended warranty period.


Zarejestruj naprawęZgłaszający
Poniższe dane są adresem zwrotnym wysyłki naprawionego sprzętu

Zgłaszam urządzenie:
v
v

v* pola wymagane
Wyślij


Jeżeli jesteś naszym zarejestrowanym partnerem, po wypełnieniu pola NIP pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie